Azerbaijan Arbitration and Mediation Center - Xəbərlər
  
Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland


Hüquqi İslahatlara
Yardım Mərkəzi
ŞARM-EL-ŞEYH II BEYNƏLXALQ KONFRANSINDA IŞTIRAK
19-21 no­yabr 2007-ci il­də Qa­hi­rə Re­gio­nal Bey­nəl­xalq Kom­mer­si­ya Ar­bit­raj Mər­kə­zi, BMT-nin Bey­nəl­xalq Ti­ca­rət Hüqu­qu üz­rə Ko­mis­si­ya­sı (UN­CIT­RAL) və Kommersiya Arbitraj İnstitutlarının Beynəlxalq Federasiyasının (IFCAI) təş­ki­la­ti dəs­tə­yi ilə Mi­sir Ərəb Res­pub­li­ka­sı­nın Şarm-el Şeyh şə­hə­rin­də ke­çi­ri­lən «Döv­lət məh­kə­mə­lə­ri­nin ar­bit­raj pro­se­sin­də əhə­miy­yət­li ro­lu» möv­zu­sun­da II Bey­nəl­xalq...
AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ KOMMERSIYA ARBITRAJ MƏHKƏMƏSI İSTANBUL KONFRANSINDA
15 no­yabr 2007-ci il­də İs­tan­bul Ti­ca­rət Pa­la­ta­sı tə­rə­fin­dən təş­kil olu­nan «Döv­lət­lə­ra­ra­sı ti­ca­rət müba­hi­sə­lə­ri­nin ar­bit­raj yo­lu ilə həl­li» möv­zu­sun­da Konf­ran­s­da Hüquqi İslahatlara Yardim Mərkəzinin sədri Fə­tə­li Ab­dul­la­yev və Azər­bay­can Ar­bit­raj və Mediasiya Mərkəzinin direktoru  Na­tiq Ab­dul­la­yev təm­sil et­miş­lər. Təd­bir­də döv­lət­lə­ra­ra­sı ti­ca­rət müba­hi­sə­lə­ri­nin həl­li sa­hə­sin­də ha­zır­ki dövr­də ən ak­tu­al möv­zu­lar: «Xa­ri­ci ar­bit­raj qə­rar­la­rının ta­nın­ma­sı və ic­ra­sı»; «İn­ves­ti­si­ya və Ümum­dün­ya Ti­ca­rət Təş­ki­la­tı çər­çi­və­sin­də müba­hi­sə­lə­rin həl­li» ət­raf­lı müza­ki­rə olun­muş­dur.
Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsinin beynəlxalq əlaqələri inkişaf etməkdədir
2007-ci ilin noyabr ayı ərzində Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi dünya miqyaslı Beynəlxalq Konfranslarda təmsil olunmuşdur. 15 noyabr 2007-ci il tarixdə İstanbul Ticarət Palatası tərəfindən təşkil olunan "Dövlətlərarası ticarət mübahisələrinin arbitraj yolu ilə həlli" mövzusunda İstanbul Konfransında...
HONQ KONQ BEYNƏLXALQ ARBİTRAJ MƏRKƏZİ İLƏ İNFORMASİYA MÜBADİLƏSİ APARILIR
2007-ci il­dən baş­la­ya­raq Honq Konq Bey­nəl­xalq Ar­bit­raj Mər­kə­zi Azər­bay­can Bey­nəl­xalq Kom­mer­si­ya Ar­bit­raj Məh­kə­mə­si ilə əmək­daş­lıq edir və on­lar ara­sın­da mü­tə­ma­di ola­raq in­for­ma­si­ya müba­di­lə­si apa­rı­lır. Honq Konq Bey­nəl­xalq Ar­bit­raj Mər­kə­zi müba­hi­sə­lə­ri­n ar­bit­raj və di­gər alternativ üsul­la­rla həllini təşkil etmək məq­sə­di­lə 1985-ci il­də tə­sis olun­muş­dur. Bu Mərkəz bir qrup apa­rı­cı iş adam­ı və pe­şə­kar­lar tə­rə­fin­dən yaradılmışdır. Mərkəzin qərargahı ...
AVSTRİYA BEYNƏLXALQ ARBİTRAJ MƏRKƏZİNİN BAŞ KATİBİ MANFRED HAYDER: “AZƏRBAYCANIN SÜRƏTLƏ İNKİŞAF EDƏN İQTİSADİYYATI VAR.”
26 iyun 2007-cı ildə Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi ilə Avstriya Federal İqtisadiyyat Palatasının Beynəlxalq Arbitraj Mərkəzi arasında əməkdaşlıq müqaviləsi bağlanmışdır. Avst­ri­ya Fe­de­ral İq­ti­sa­diyyat Pa­la­ta­sının Bey­nəl­xalq Ar­bit­raj Mər­kə­zi­nin baş ka­ti­bi Manf­red Hay­der BKAM-ın fəaliyyətinin 5 il­liyi və Azər­bay­can Ar­bit­raj və Me­dia­si­ya Mər­kə­zi­nin yenidən təşkili müna­si­bə­ti­lə göndərdiyi məktubda kollektivi təb­rik edərək yazır...
AVSTRALİYA BEYNƏLXALQ KOMMERSİYA ARBİTRAJ MƏRKƏZİ İLƏ MÜQAVİLƏ İMZALANMIŞDIR
5 iyun 2007-cı ildə Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi ilə  Avstraliya Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Mərkəzi (ACİCA) arasında əməkdaşlıq müqaviləsi bağlanmışdır. ACİCA  1985-ci ildə təsis olunmuş, qeyri-kommersiya əsasları ilə fəaliyyət göstərən ictimai qurumdur, əsas məqsədi beynəlxalq arbitrajı dəstəkləmək, həmçinin Avstraliyada beynəlxalq kommersiya arbitraj proseslərinin keçirilməsi  mərkəzi kimi fəaliyyət göstərməkdir.
RKSP BKAM-LA ƏMƏKDAŞLIQ DAVAM EDIR
13  sentyabr 2006-cı ildə Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi (BKAM) ilə Rumıniya Kommersiya və Sənaye Palatası yanında Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi (RKSP BKAM) arasında əməkdaşlıq müqaviləsi bağlanmışdır. RKSP BKAM pre­zi­denti Prof. Ad­ri­an Se­ve­rin BKAM-ın fəaliyyətinin 5 illiyi və Azər­bay­can Ar­bit­raj və Me­dia­si­ya Mər­kə­zi­nin yenidən tə­şkil olun­ma­sı
AZERBAIJAN INTERNATIONAL CONSULTING COMPANYAzərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi
Bakı Mediasiya və Barışıq Xidməti

Azərbaycan Münsiflər Məhkəməsi


LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU