Azerbaijan Arbitration and Mediation Center - Xəbərlər
  
Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland


Hüquqi İslahatlara
Yardım Mərkəzi
“BAKU SUN” qəzeti Bakıda keçiriləcək Beynəlxalq Kommersiya Arbitrajına həsr olunmuş tədbir barədə material dərc etmişdir
Qəzetin 17 yanvar 2009-cu il sayında gedən materialda 11-13 fevralda Bakı şəhərində “Grand Hotel Europe” mehmanxanasında Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin təşkilati dəstəyi ilə Stokholm Ticarət Palatası Arbitraj İnstitutu və Baker & McKenzie şirkətinin iştirakı ilə beynəlxalq kommersiya arbitrajı üzrə
Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin beynəlxalq əməkdaşlığı inkişaf etməkdədir

Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin (AAMM) baş katibi Alidə Mahmudova Ukrayna Ticarət və Sənaye Palatasının (UTSP) dəvətilə Kiyev şəhərinə işgüzar səfər etmişdir. Səfər çərçivəsində A.Mahmudova Ukrayna Ticarət və Sənaye Palatasının fəaliyyəti ilə yaxından tanış olmuş, xüsusən, UTSP yanında Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi ilə AAMM və Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etmişdir.
Ombudsman Aparatı ilə əməkdaşliq davam edir
Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin 1-ci  Xüsusi Buraxılışı qurumun  beynəlxalq əməkdaşlığı, əlaqələri, gördüyü işlər barədə müsbət təəssürat yaradır. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili-Ombudsman Elmira xanım Süleymanova bu fikri 28 dekabr 2008-ci ildə Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsinin 5 yaşının tamam olması, Dünya Azərbaycanlılarının
KUALA LUMPUR REGİONAL ARBİTRAJ MƏRKƏZİ (KLRCA) HAQQINDA
Müba­hi­sə­lərin məh­kə­mə­dən­kə­nar həlli me­to­dlarını səmərəli təmin et­mək məqsədi ilə 1978-ci il­də Ma­lay­zi­ya­nın pay­tax­tın­da Kua­la Lum­pur Re­gio­nal Ar­bit­raj Mər­kə­zi tə­sis edil­miş­dir. Hökümət­lə­ra­ra­sı bey­nəl­xalq qurum olan Asi­ya-Af­ri­ka Hüqu­qi Məs­lə­hət Təş­ki­la­tı­nın hi­ma­yə­si al­tın­da Mər­kəz Asi­ya-Sa­kit Oke­an re­gio­nun­da kom­mer­si­ya və in­ves­ti­si­ya müba­hi­sə­lə­ri­nin həl­li üçün neyt­ral ins­ti­tut ki­mi fəa­liy­yət gös­tə­rir.  Kuala Lumpur Regional Arbitraj Mərkəzinin əsas funk­si­ya­la­rı aşağıdakı­lar­dır:
AAMM-ın Xüsusi Buraxılışı çapdan çıxmışdır
Bu günlərdə Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin (AAMM) Xüsusi Buraxılışı çapdan çıxmışdır. Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsinin (BKAM) fəaliyyətinin 5 illiyinə və beynəlxalq əlaqələrinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış Azərbaycan və ingilis dillərində nəfis tərtibatla 1000 nüsxədə çap edilmişdir.
BKAM QALDIRILMIŞ İDDİALARI TƏMİN EDƏRƏK XARİCİ ŞİRKƏT ÜZƏRİNƏ ÖDƏNİŞ ÖHDƏLİYİ QOYULMASI BARƏDƏ QƏTNAMƏ QƏBUL ETMİŞDİR
Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzi nəzdində Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsinin (BKAM) arbitləri: Vidadi Mirkamal (Sədrlik edən), Natiq Abdullayev, Alidə Mahmudovadan ibarət tərkibdə Arbitraj Kollegiyası respublikamızda fəaliyyət göstərən Q. müəssisəsinin xarici ölkədəki D. şirkətinə qarşı olan müqavilədə nəzərdə tutulmuş öhdəliklərinin icra edilməsi tələbinə dair iş üzrə arbitraj qətnaməsi qət etmişdir.
PRESS-RELİZ
Bu günlərdə Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin (AAMM) Baş katibliyinin Azərbaycan və ingilis dillərində min nüsxədə xüsusi buraxılışı çapdan çıxmışdır. Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin yenidən təşkil olunmasına və Azərbaycan Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinin (BKAM) 5 illiyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış BKAM-ın beynəlxalq tədbirlərdə iştirakına, qurumun dünyanın nüfuzlu Arbitraj institutları ilə əlaqələrinə,  müxtəlif ölkələrdəki arbitrlərinin fəaliyyətinə həsr olunmuşdur.
AZERBAIJAN INTERNATIONAL CONSULTING COMPANYAzərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi
Bakı Mediasiya və Barışıq Xidməti

Azərbaycan Münsiflər Məhkəməsi


LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU