Azerbaijan Arbitration and Mediation Center AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ KOMMERSIYA ARBITRAJ MƏHKƏMƏSI İSTANBUL KONFRANSINDA
Göndərən Admin Tarix: 16.11.2007
15 no­yabr 2007-ci il­də İs­tan­bul Ti­ca­rət Pa­la­ta­sı tə­rə­fin­dən təş­kil olu­nan «Döv­lət­lə­ra­ra­sı ti­ca­rət müba­hi­sə­lə­ri­nin ar­bit­raj yo­lu ilə həl­li» möv­zu­sun­da Konf­ran­s­da Hüquqi İslahatlara Yardim Mərkəzinin sədri Fə­tə­li Ab­dul­la­yev və Azər­bay­can Ar­bit­raj və Mediasiya Mərkəzinin direktoru  Na­tiq Ab­dul­la­yev təm­sil et­miş­lər. Təd­bir­də döv­lət­lə­ra­ra­sı ti­ca­rət müba­hi­sə­lə­ri­nin həl­li sa­hə­sin­də ha­zır­ki dövr­də ən ak­tu­al möv­zu­lar: «Xa­ri­ci ar­bit­raj qə­rar­la­rının ta­nın­ma­sı və ic­ra­sı»; «İn­ves­ti­si­ya və Ümum­dün­ya Ti­ca­rət Təş­ki­la­tı çər­çi­və­sin­də müba­hi­sə­lə­rin həl­li» ət­raf­lı müza­ki­rə olun­muş­dur.

Davamı
15 no­yabr 2007-ci il­də İs­tan­bul Ti­ca­rət Pa­la­ta­sı tə­rə­fin­dən təş­kil olu­nan «Döv­lət­lə­ra­ra­sı ti­ca­rət müba­hi­sə­lə­ri­nin ar­bit­raj yo­lu ilə həl­li» möv­zu­sun­da Konf­ran­s­da Hüquqi İslahatlara Yardim Mərkəzinin sədri Fə­tə­li Ab­dul­la­yev və Azər­bay­can Ar­bit­raj və Mediasiya Mərkəzinin direktoru  Na­tiq Ab­dul­la­yev təm­sil et­miş­lər. Təd­bir­də döv­lət­lə­ra­ra­sı ti­ca­rət müba­hi­sə­lə­ri­nin həl­li sa­hə­sin­də ha­zır­ki dövr­də ən ak­tu­al möv­zu­lar: «Xa­ri­ci ar­bit­raj qə­rar­la­rının ta­nın­ma­sı və ic­ra­sı»; «İn­ves­ti­si­ya və Ümum­dün­ya Ti­ca­rət Təş­ki­la­tı çər­çi­və­sin­də müba­hi­sə­lə­rin həl­li» ət­raf­lı müza­ki­rə olun­muş­dur. Konfrans­da Tür­ki­yə­nin Əd­liy­yə na­zi­ri Mehmet Əli Şahin, İs­tan­bul Ti­ca­rət Pa­la­ta­sı­nın səd­ri, Ümum­dün­ya Ti­ca­rət Təş­ki­la­tı­nın nüma­yən­də­si, müba­hi­sə­lə­rin həl­li sa­hə­sin­də Bra­zi­li­ya­nın, Ka­na­da­nın, Avst­ri­ya­nın, ABŞ-ın, Tür­ki­yə­nin bey­nəl­xalq sə­viy­yə­li eks­pert­lə­ri mə­ru­zə­çi qis­min­də iş­ti­rak et­miş­lər.
Sə­fər çər­çi­və­sin­də Na­tiq Ab­dul­la­yev Tür­ki­yə­nin Əd­liy­yə Na­zi­rliyinin və di­gər yük­sək sə­viy­yə­li döv­lət və özəl sek­to­run nüma­yən­də­lə­ri ilə görüş­müş və ar­bit­ra­jın re­gi­on­da in­ki­şa­fı­na da­ir müza­ki­rə­lər apar­mış­dır.