Azerbaijan Arbitration and Mediation Center ŞARM-EL-ŞEYH II BEYNƏLXALQ KONFRANSINDA IŞTIRAK
Göndərən Admin Tarix: 21.11.2007
19-21 no­yabr 2007-ci il­də Qa­hi­rə Re­gio­nal Bey­nəl­xalq Kom­mer­si­ya Ar­bit­raj Mər­kə­zi, BMT-nin Bey­nəl­xalq Ti­ca­rət Hüqu­qu üz­rə Ko­mis­si­ya­sı (UN­CIT­RAL) və Kommersiya Arbitraj İnstitutlarının Beynəlxalq Federasiyasının (IFCAI) təş­ki­la­ti dəs­tə­yi ilə Mi­sir Ərəb Res­pub­li­ka­sı­nın Şarm-el Şeyh şə­hə­rin­də ke­çi­ri­lən «Döv­lət məh­kə­mə­lə­ri­nin ar­bit­raj pro­se­sin­də əhə­miy­yət­li ro­lu» möv­zu­sun­da II Bey­nəl­xalq...

Davamı
19-21 no­yabr 2007-ci il­də Qa­hi­rə Re­gio­nal Bey­nəl­xalq Kom­mer­si­ya Ar­bit­raj Mər­kə­zi, BMT-nin Bey­nəl­xalq Ti­ca­rət Hüqu­qu üz­rə Ko­mis­si­ya­sı (UN­CIT­RAL) və Kommersiya Arbitraj İnstitutlarının Beynəlxalq Federasiyasının (IFCAI) təş­ki­la­ti dəs­tə­yi ilə Mi­sir Ərəb Res­pub­li­ka­sı­nın Şarm-el Şeyh şə­hə­rin­də ke­çi­ri­lən «Döv­lət məh­kə­mə­lə­ri­nin ar­bit­raj pro­se­sin­də əhə­miy­yət­li ro­lu» möv­zu­sun­da II Bey­nəl­xalq konf­rans­da Azər­bay­can Bey­nəl­xalq Kom­mer­si­ya Ar­bit­raj Məh­kə­mə­si­nin (BKAM)  səd­ri Vi­da­di Mir­ka­mal və sədr müa­vi­ni A. Əsə­dov iş­ti­rak et­miş­lər. Konf­rans­da 50-yə ya­xın öl­kə­dən 150 iş­ti­rak­çı təm­sil olun­muş və döv­lət məh­kə­mə­lə­ri ilə ar­bit­raj ins­ti­tut­la­rı ara­sın­da ən çox prob­lem do­ğu­ran mə­sə­lə­lər müza­ki­rə edil­mişdr. Bun­dan baş­qa, təd­bir çər­çi­və­sin­də BKAM-ın səd­ri bir ne­çə öl­kə­nin ar­bit­raj ins­ti­tut­la­rı ilə (İs­veç, Mi­sir, İorda­ni­ya, Su­ri­ya, Yə­mən və s.) əla­qə­lə­rin in­ki­şa­fı is­ti­qa­mə­tin­də iki­tə­rəf­li görüş­lər ke­çir­miş və gə­lə­cək pers­pek­tiv­lə­rə da­ir müza­ki­rə­lər apar­mış­dır.