Azerbaijan Arbitration and Mediation Center - Beynəlxalq əlaqələr - MİSİR ƏRƏB RESPUBLİKASI
  
Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland


Hüquqi İslahatlara
Yardım Mərkəzi

Beynəlxalq əlaqələr - MİSİR ƏRƏB RESPUBLİKASI
QAHİRƏ REGİONAL BEYNƏLXALQ KOMMERSİYA
ARBİTRAJ MƏRKƏZİ İLƏ ƏLAQƏLƏR İNKİŞAF EDİR

12 sentyabr 2006-cı ildə Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi ilə Qahirə Regional Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Mərkəzi arasında əməkdaşlıq müqaviləsi bağlanmışdır. Xatırladaq ki, CRCİCA 1979-cu il­dən fəaliyyət göstərir, baş qərargahı Mi­sir­də yerləşir, müs­tə­qil, qey­ri-kommersiya əsasları ilə fəaliyyət göstərir. Qurum Mi­sir­də­ki müs­tə­qil bey­nəl­xalq təş­ki­lat­la­rın ma­lik ol­du­ğu bütün im­ti­yaz və güzəştlərdən fay­da­lanmaq hüququna malikdir. Mərkəzin əsas prin­si­pi Asi­ya və Af­ri­ka öl­kə­lə­rin­də iq­ti­sa­di in­ki­şaf plan­la­rı­nı sürət­lən­dir­mək və yar­dım et­mək məq­sə­di­nə yönəl­miş­dir. CRCİCA-nın tərkibinə daxil olan: Bey­nəl­xalq Də­niz Ar­bit­rajı üz­rə İs­gən­də­riy­yə Mər­kə­zi (ACİ­MA), Bey­nəl­xalq Ar­bit­raj üz­rə İs­gən­də­riy­yə Mər­kə­zi (ACİA), Me­dia­si­ya və ADR Mər­kə­zi, Kom­mer­si­ya və Də­niz Ar­bit­rajı üz­rə Port Sə­id Mər­kə­zi arbitrajla yanaşı, həm­çi­nin kon­si­lia­si­ya, me­dia­si­ya və tex­ni­ki eks­per­ti­za ki­mi Al­ter­na­tiv Müba­hi­sə Həl­li Üsul­la­rını (ADR) da həyata keçirir.
Qahirə Regional Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Mərkəzinin (CRCİCA) direktoru; Kommersiya Arbitraj İnstitutlarının Beynəlxalq Federasiyasının (IFCAI) vitse-prezidenti Dr. M.I.M. Aboul-Enein  Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsini (BKAM) 5 yaşı münasibətiə  təbrik edərək, BKAM-ın  fəaliyyəti dövründə beynəlxalq arbitraj və mübahisələrin alternativ həlli üsullarının səmərəli  istifadəsi üçün etibarlı infrastruktur yaratmağa nail oduğunu, uğurlu beynəlxalq münasibətlər qurduğunu və BKAM -ın tezliklə Kommersiya Arbitraj İnstitutlarının Beynəlxalq Federasiyasının üzvlüyünə qəbul olunacağına ümid etdiyini bildirmişdir
AZERBAIJAN INTERNATIONAL CONSULTING COMPANYAzərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi
Bakı Mediasiya və Barışıq Xidməti

Azərbaycan Münsiflər Məhkəməsi


LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU